آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮت ﺑﻮك PS42

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮت ﺑﻮك PS42 تاریخ انتشار خبر: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

ﺑﺎرﯾﮏ . ﻇﺮﯾﻒ . زﯾﺒﺎ

 

راﻧﺪﻣﺎن ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه

ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﻢ اﯾﻨﺘﻞ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ SSD NVMe، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻮت ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﺳﺮﯾﻊ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.

 

دوﭘﯿﻨﮓ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ®NVIDIA® GeForce

ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ NVIDIA® GeForce® MX150 2 با 2 گیگابایت حافظه گرافیکی جداگانه، ﺗﻮان ﭘﺮدازش اﯾﺪه آل ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ وﯾﺮاﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ، ﻓﯿﻠﻢ و اﺟﺮاي ﺑﺎزي ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﺒﮏ و راﺣﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺷﺎﺳﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻮت ﺑﻮك PS42  بسیار ﺳﺒﮏ و زﯾﺒﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ زﯾﺒﺎﯾﯽ آن را دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ.

 

ﻓﻮق ﺳﺒﮏ ﺑﺎ وزن ﻓﻘﻂ 1.19 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  Ultra-light 1.19 kg

Ultra-thin 15.9 mm

ﻓﻮق ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 15.9 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

 

تصویر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺪون ﻓﺮﯾﻢ

ﻓﺮﯾﻢ ﻧﺎزك 5.7 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ 14 اﯾﻨﭽﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ IPS و رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻي FullHD  با روکش ﻣﺎت ﺿﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮر در اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.


 

 

بهره وري ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ

ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺪرن، اﻧﺤﺼﺎري و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ Cooler boost 3  شرکت MSI و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي از 2 ﻓﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ 3 ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه، ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ در ﭘﺮدازش ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. ﻫﻤﺎﻫﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺳﺮﻋﺖ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

بهره ﮔﯿﺮي از ﭘﻮرت ﻫﺎي ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد و ﺑﻪ روز

ﻧﻮت ﺑﻮك PS42  برای ﺷﻤﺎ 4 ﭘﻮرت USB را در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ. ﻧﻮع USB  بهره ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ 3.1 USB  بوده ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﻌﺎدل 10 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ (2.0 USB ) دارد.

 

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﺮي ﺗﺎ 10 ﺳﺎﻋﺖ

PS42 به یک باطری 50 وات ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ 10 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﺎزي، از اﯾﻦ ﻧﻮت ﺑﻮك ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﻨﺪوز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﺣﺴﮕﺮ اﻧﮕﺸﺖ

اﯾﻦ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺟﻬﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي True Color

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي Shift سیستم خود را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﺮي ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮي ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي  Shift در درﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺻﺪاي ﺟﺬاب 7.1 ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي Nahimic

 از ﺻﺪاي ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي 3 Nahimic  صدایی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪي را روي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.
صفحه اصلی

|

ماتريس

|

محصولات

|

ارتباط با ما

|

جستجو

كليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به شركت ماتريس می باشد. © ماتريس 1393-1389